Устав новогоднего розыгрыша 2020

 

תקנון הגרלת פרסים אליל פוסט דצמבר 2020

                                                                                    

כללי

בכפוף להוראות תקנון זה תקיים חברת אליל פוסט (להלן: "חברה") מבצע הגרלה נושאת פרסים (להלן: "ההגרלה").

 

תקופת ההגרלה:

1.התחרות תתקיים בין התאריכים 01/12/2020 ועד ה-31/12/2020 כולל (להלן: "תקופת הגרלה").
 

מהות ההגרלה:

2.כל מי שיבצע משלוח בן התאריכים הנ"ל, ייכנס אוטומטית להגרלה.

3.ההגרלה הינה נושאית פרסים.

4.10 טלוויזיות, 10 מיקרוגלים.

5.אין הגבלה לכמות המשלוחים, ככל שיהיו יותר משלוחים סיכוי לזכיה גדל.

6.הזוכים יוגרלו בסוף חודש דצמבר בצורה רנדומלית, בעזרת התוכנה האינטרנטית לבחירת המספרים רנדומליים.

7.תוצאות ההגרלה יתפרסמו גם בעמוד פייסבוק של החברה וגם באתר הרשמי ב-5.01.2021

(alilpost.com/ https://www.facebook.com/alilpost.express)

 

מי זכאי להשתתף בהגרלה:

8.בתחרות רשאי להשתתף כל אדם, אשר ישלח באמצעות החברה עד 31.12.2020

 

מי הזוכים בהגרלה:

9.בחירת הזוכים תתבצע באמצעות תוכנת בחירת מספרים רנדומלית. המספרים יבחרו מאלו שביצעו הזמנות החל מ 1.12.2020 ועד 31.12.2020. הסטרון יפורסם בעמוד הפייסבוק של אליל פוסט.

10.מתוך ה-20 שנבחרו, חלוקה לפרסים תהיה – הראשון הרשימה ייקבל מיקרו, הבא בטור – טלוויזיה וכך הלה.

11.החברה תודיע למשתתפים שזכו על זכייתם באמצעות הודעת סמס לאותו מספר הטלפון המופיע בהזמנה.

12.החברה תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים כפי שנמסרו על ידי המשתתף בעמוד הפייסבוק של החברה ב-FACEBOOK.

 

הפרסים:

13.הפרסים לזוכים בתחרות, יהיו כדלקמן:

-טלוויזיית LCD – 10 יח'

-מיקרוגל – 10 יח'

14.הפרסים יימסרו לזוכים באמצעות משלוח.

15.קבלת הפרסים – החברה תבצע חלוקת הפרסים תוך חודש מיום ההכרזה.

 

פטור מאחריות

16.בהשתתפותו בתחרות, מסכים המשתתף לכל הוראות תקנון זה ופוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או טענה ו/או תביעה בכל הקשור לתחרות, למעט התחייבות החברה למתן הפרסים למשתתפים שזכו.

17.החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת, כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא תהיה כל טענה או זכות תביעה כתוצאה מכך.

 

תנאים כלליים:

18.בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה. מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.

19.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

20.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיו של תקנון זה, מפעם לפעם ו/או להפסיק את התחרות לפני המועד המתוכנן, או להמשיכו מעבר למועד זה.

21.תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בכל עניין הנובע מתחרות זו היא 60 יום מתום תקופת התחרות.

22. העתקי תקנון המבצע ימצאו לעיון במשרדי החברה ויהיו פתוחים לעיון על ידי כל המעוניין בכך ללא תשלום, בימי העבודה ובשעות המקובלים.

 

Wrap
Track package status