საერთაშორისო მიწოდება

საერთაშორისო გადაზიდვა ითვალისწინებს, რომ თქვენი ტვირთი გაივლის საბაჟო კონტროლს. თითოეული მიმღები ქვეყანა ადგენს საბაჟო გადასახადის საკუთარ წესებს. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა ქვეყანაში ამანათების გაგზავნის წესები.

უკრაინა
მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, შესაძლებელია პირადი დანიშნულების საგნების და საქონლის გაგზავნა (მხოლოდ არაკომერციული ხასიათის!) უკრაინაში თუ ტვირთის სავარაუდო ღირებულება არ აღემატება 100-ს. € (110 $) არ იხდის საბაჟო გადასახადს. თუ უფრო მაღალია, ამანათს დაეკისრება საბაჟო გადასახადი.

საქართველო
კანონმდებლობის შესაბამისად, ნებადართულია პირადი ხასიათის საგნების და საქონლის გაგზავნა (მაგრამ არაკომერციული!) საქართველოში თუ ტვირთის სავარაუდო ღირებულება არ აღემატება 300 ლარს არ იხდის საბაჟო გადასახადს, და მისი წონაა არაუმეტეს 30 კგ. ამანათის შიგთავსის ღირებულების გადაჭარბების შემთხვევაში მას ავტომატურად ეკისრება საბაჟო გადასახადი.

მოლდოვა
თქვენ გაქვთ უფლება მოლდოვაში გაგზავნოთ ერთი ამანათით თითო ადრესატისთვის პირადი მოხმარების საგნები, რომლებიც არ არიან კომერციული ხასიათის, საბაჟო გადასახადის გადახდის გარეშე. ამ შემთხვევაში, ტვირთის სავარაუდო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 300 ევროს (320 აშშ დოლარი) 430 ევროს (469 $) ექვივალენტურ ოდენობას ერთ ტვირთზე, ერთი ტვირთის მიმწოდებლისთვის გაგზავნილი გადაზიდვისთვის. თუ გადაზიდვის სავარაუდო ღირებულება აღემატება უბაჟო ლიმიტს, ამანათს დაეკისრება საბაჟო გადასახადი 20% დღგ და 10% გადასახადი.

Შენიშვნა!

აკრძალული:

დოკუმენტები და ამანათები უცხოური გემებისთვის, ბანკები, აღმასრულებელი და სხვა მომსახურებები.

საქონელი, რომლის ტრანსპორტირება აკრძალულია ნებისმიერი მიმღები ქვეყნის კანონმდებლობით ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ.

პირადი ნივთები, თუ გამომგზავნი და მიმღები ერთი და იგივე პიროვნებაა.

გააფართოვოს
თვალყური ადევნეთ ამანათის სტატუსს