სასარგებლო ინფორმაცია საფოსტო გზავნილის შესახებ

სასარგებლო ინფორმაცია
სასარგებლო ინფორმაცია საფოსტო გზავნილის შესახებ
ექსპრეს კურიერის მიწოდება არის შპს AlilExpressPost-ის კომპლექსური სერვისი კურიერის ექსპრეს გადაზიდვების მიღების, შერჩევის, დამუშავების, ტრანსპორტირებისა და მიწოდების მიზნით, გამგზავნიდან მიმღებამდე, კარდაკარ საფუძველზე, თან ახლავს პასუხისმგებლობა ტვირთის უსაფრთხოებაზე. და მომხმარებლის ინფორმირება დასრულებული მიწოდების შესახებ.
საერთაშორისო ექსპრეს ფოსტა/მიწოდება - გადაგზავნილი ობიექტი/ები (დოკუმენტები/დოკუმენტები, საქონელი, პროდუქტი, ქონება) ისრაელიდან ან ისრაელში, რომლებსაც აქვთ ან არ გააჩნიათ კომერციული ან შეფასებული ღირებულება, რომლებიც გამგზავნმა მიაწოდა შპს Alil Express Post-ს. მიმღების მისამართზე მიწოდებისთვის „საერთაშორისო საკურიერო მიწოდების მომსახურების მიწოდების წესების“ შესაბამისად, რომელსაც მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს. ნებისმიერი კატეგორიის მიწოდებაზე მიღებულ ტვირთზე გაიცემა საექსპორტო დეკლარაცია გამგზავნის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების და საფოსტო გადაგზავნის ინვოისის წარდგენით, რომელსაც აქვს უნიკალური სარეგისტრაციო კოდი.
მოცულობითი წონა- არის გამოთვლილი მნიშვნელობა კგ-ში, რომელიც მხედველობაში მიიღება მიწოდების ტარიფის გაანგარიშებისას, თუ იგი აღემატება გადასაზიდად მზა MCEA-ს ფიზიკურ წონას. გადასაზიდად მზა MCEA-ს მოცულობითი წონა გამოითვლება მისი შეფუთვის მაქსიმალური საერთო ზომებისა და ტიპის მიხედვით. ყუთისთვის: სიგანე (სმ) x სიგრძე (სმ) x სიმაღლე (სმ) / 5000 = (კგ). რულონისთვის: წრის ფართობი (სმ2) x სიმაღლე (სმ) / 5000 = (კგ). წრის ფართობი = π R2, სადაც R არის წრის რადიუსი (სმ), π = 3.14.
ფიზიკური წონა - გადასაზიდად მზად MCEA-ს ფიზიკური მასა კგ-ში, რომელიც განისაზღვრება გაზომვის მეთოდით სპეციალურ ასაწონ მოწყობილობაზე.
დეკლარირებული ღირებულება - მომხმარებლის ან გამგზავნის მიერ დეკლარირებული/გამოცხადებული გასაგზავნი/მიღებული საქონლის ან ქონების დეკლარირებული ღირებულება, რომელიც მითითებულია ტვირთის ზედნადებში. დეკლარირებული მნიშვნელობა არ უნდა იყოს უსაფუძვლოდ გადაჭარბებული ან გადაჭარბებული. საბაჟო ოფიცერმა შეიძლება მოითხოვოს დეკლარირებული ღირებულების დოკუმენტური მტკიცებულება.
გაგზავნის საფოსტო ზედნადების სავალდებულო პუნქტები - სვეტები, რომლებიც ექვემდებარება სავალდებულო შევსებას გამგზავნისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. ამ სვეტებში ინფორმაციის არარსებობა ან არასწორი ინფორმაცია შეუძლებელს ხდის ან მნიშვნელოვნად ართულებს ექსპორტის/იმპორტის, ტრანზიტის საბაჟო კონტროლის გავლას, ასევე თავად MCEA-ს მიწოდებას. საფოსტო გადამისამართების ზედნადების ფორმის შევსებისას გამგზავნი ვალდებულია:
- უზრუნველყოს სრული და სანდო ინფორმაცია გამგზავნისა და მიმღების მისამართთან და საკონტაქტო დეტალებთან დაკავშირებით;- ზუსტად და სრულად აღწერეთ ტვირთის შინაარსი;- მიუთითეთ გადაზიდვის ინვოისი/ინვოისი ან დეკლარირებული ღირებულება;- დაადასტურეთ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია მისი ხელმოწერით, ასევე ის ფაქტი, რომ მან წაიკითხა და ეთანხმება ICEA-ს ტრანსპორტირების წესებს.
გააფართოვოს
თვალყური ადევნეთ ამანათის სტატუსს